Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông báo

V/v tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng (lần 2) 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thực hiện Công văn số 1104/UBND-KTKH ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành; các Tổ chức chính trị; các Tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã (đơn vị) phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (có dự thảo kèm theo). Trường hợp các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đặc thù phải trang bị xe ô tô chuyên dùng mới hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì các đơn vị có ý kiến đề nghị bổ sung định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng ngoài định mức mà Sở Tài chính dự thảo quy định nêu trên. Khi đề nghị bổ sung định mức trang bị xe chuyên dùng, các đơn vị thuyết minh rõ chức năng, nhiệm vụ phải trang bị xe (phô tô văn bản cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) và đồng thời đề xuất chủng loại xe ô tô chuyên dùng phù hợp với quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng (tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 467a/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc bổ sung quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) V/v tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng (lần 2) 2 thì báo cáo thuận lợi, khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND và Quyết định số 467a/QĐ-UBND.

3. Ý kiến đóng góp cho dự thảo và báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/8/2019 (gửi file mềm qua địa chỉ Email: qlcsvg@gmail.com). Sau thời hạn quy định này, đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, Sở Tài chính tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện./.


Xem chi tiết tại đây.