Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông báo

V/v góp ý kiến đối với dự thảo quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2019. Trong đó giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh (bao gồm hình thức quản lý, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, …).

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có dự thảo kèm theo).

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành; các Tổ chức chính trị; các Tổ chức chính trị - xã hội; Huyện ủy các huyện, Thị ủy Gia Nghĩa; UBND các huyện, thị xã (cơ quan, tổ chức, đơn vị) phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong dự thảo Quy chế có một số điều cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án, do đó khi tham gia đóng góp ý kiến, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn cụ thể một phương án để có ý kiến thống nhất.

2. Phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin vào Phiếu thu thập thông tin khoán kinh phí sử dụng xe ô tô (có mẫu biểu 1, biểu 2 kèm theo).

3. Thời gian gửi ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản và Phiếu thu thập thông tin về Sở Tài chính trước ngày 10/8/2019 (gửi file mềm qua địa chỉ Email: qlcsvg@gmail.com).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Tải Dự thảo tại đây!


Xem chi tiết tại đây.