Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông tin chỉ đạo điều hành

V/v đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo các dự án chưa được quyết toán dự án hoàn thành 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính đã có nhiều văn bản đôn đốc và hướng dẫn về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh cho đến nay vẫn còn tồn đọng khá nhiều dự án, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Để xử lý dứt điểm những tồn tại nêu trên, Sở Tài chính kính đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện lập và nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư theo thời gian quy định tại Điều 21 của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã quá thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thì đề nghị chủ đầu tư khẩn trương lập và nộp hồ sơ quyết toán tại Sở Tài chính trước ngày 31/5/2021 (đối với các dự án do Sở Tài chính chủ trì thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh hoặc Sở Tài chính (theo sự ủy quyền phê duyệt của UBND tỉnh).

Đối với các đơn vị có đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư hoặc có đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thì yêu cầu các đơn vị trên thực hiện theo đề nghị của Sở Tài chính.

Đối với các dự án hoàn thành chậm thời gian quyết toán theo quy định, khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đề nghị chủ đầu tư giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với việc chậm thời gian quyết toán. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Lưu ý: Hiện nay qua theo dõi thì tại các huyện, thành phố tình trạng các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán còn nhiều, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán dự án theo quy định.

2. Rà soát, lập danh mục toàn bộ các dự án đầu tư (sử dụng vốn ngân sách) đã thi công hoàn thành hoặc đang thi công trên địa bàn tỉnh đến nay chưa được quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành, báo cáo theo biểu mẫu 01/QTDA đính kèm về Sở Tài chính trước ngày 31/5/2021. Gửi báo cáo theo hai hình thức sau: (1) Bản giấy gửi gửi về Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, số 02 Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; (2) tập tin báo cáo (bản mềm) gửi vào hộp thư điện tử: tcdt.stc@daknong.gov.vn.

Lưu ý: Các đơn vị chỉ rà soát, tổng hợp tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư, các dự án do đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền do đơn vị báo cáo (chỉ báo cáo các dự án do Sở Tài chính chủ trì thẩm tra quyết toán). Đối với các đơn vị không có nội dung báo cáo thì không phải làm Công văn báo cáo về Sở Tài chính (Không có dự án chưa quyết toán, không có dự án 3 do đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư chưa quyết toán, không có các dự án thuộc thẩm quyền do đơn vị báo cáo chưa quyết toán).

3. Thực hiện Công văn 1200/UBND-KTTH ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành gửi (01 bản) chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình, hạng mục công trình của Chủ đầu tư về cơ quan tài chính, đến nay Sở Tài chính đã nhận được 14 thông báo của Sở Xây dựng, và đã có 3 dự án nộp hồ sơ quyết toán về sở Tài chính, còn 11 dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán, Sở Tài chính thông báo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán để các chủ đầu tư biết triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị thực hiện báo cáo liên hệ số điện thoại 02613.544.140 để trao đổi thực hiện. Đề nghị Các đơn vị quan tâm phối hợp, khẩn trương thực hiện./.

 

Xem và tải văn bản tại đây!


Bản in


Xem danh sách chi tiết