Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin trong tỉnh

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2437/UBND-TH ngày 12/5/2022 chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2022.

 

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

b) Về cải cách thể chế

 

Tuyên truyền việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

c) Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

 

Tuyên truyền việc triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích. Tăng cường tuyên truyền việc xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực về: Đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế, y tế, tiếp cận điện năng, quản lý thị trường…

 

d) Về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước

 

Tuyên truyền tình hình triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cuar Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vừa nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động, điều hành.

 

đ) Về cải cách chế độ công vụ

 

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

 

e) Về cải cách tài chính công

 

Tuyên truyền về thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công; các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

f) Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

 

Tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông…

 

g) Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

 

Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp nhằm thu hút các dự án đầu tư, công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư, kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

 

* Các hình thức tập trung tuyên truyền

 

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

b) Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

 

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng; lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật…

 

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ: chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai, hoàn thành các nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường thông tin, tuyên truyền và cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành, của tỉnh về công tác cải cách hành chính lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.

 

- Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Duy trì cập nhật, đăng tải chuyên trang, chuyên mục phát sóng các thông tin nổi bật, phản ánh những hoạt động, kết quả, các mô hình, điển hình trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp.

 

 

Theo https://daknong.gov.vn/


Bản in