Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

Thông tin lãnh đạo 

1. Ông: Nghiêm Hồng Quang

 Giám đốc

ĐT: 0903532308

Email: quangnh.stc@daknong.gov.vn

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình. Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Sở; quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Sở.

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác điều hành ngân sách ở địa phương; quản lý các quỹ tài chính của địa phương.

- Trực tiếp quản lý công tác tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng của Sở.

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý ngân sách.

- Là Chủ tài khoản của đơn vị.

- Là người phát ngôn chính thức; cung cấp thông tin cho báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Phụ trách trang thông tin điện tử của Sở; công tác phòng chống tham nhũng nội bộ.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

2. Ông: Nguyễn Ngọc Đức

Phó Giám đốc

ĐT: 0905018989

Email: ducnc.stc@daknong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính đầu tư.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Ông: Ngô Xuân Hà

Phó Giám đốc

ĐT: 0945026999

Email: hanx.stc@daknong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra tài chính; công tác quản trị hành chính, tin học thống kê, văn thư – lưu trữ, pháp chế, ISO thuộc Văn phòng Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thanh tra Sở; Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng).

- Ủy quyền làm Chủ tài khoản của đơn vị.

- Công tác kết nghĩa Buôn, Bon, Đồn biên phòng.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Ông: Nguyễn Văn Phò

Phó Giám đốc

ĐT: 0914018566

Email: phonv.stc@daknong.gov.vn

 

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quản lý giá, công sản và tài chính doanh nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Giá – Công sản và Tài chính Doanh nghiệp.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Bản in    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp