LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 02/5 đến 05/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ /

THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM 

LÁI XE

Thứ 6

(03/5/2019)

 

Họp tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý đề nghị của UBND huyện Tuy Đức
về việc tiếp nhận trụ sở cũ Chi cục Thuế huyện Tuy Đức.

- Đại diện Cục Thuế tỉnh;
 - Đại diện UBND huyện Tuy Đức

 Phòng họp Tẩng 3 - Sở Tài chính

 

Thứ 3

(07/5/2019)

08:00

Họp kiểm điểm những vi phạm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân có liên quan theo Thông báo số 555-TB/UBKTTW ngày 28/12/2018 của ỦY ban kiểm tra Trung ương

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính; 
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra ĐUKCCQ&DN tỉnh;

 

 

   

Thứ 6

(10/5/2019)

08:00 Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

- Đ/c Nguyễn Bốn - CT UBND tỉnh chủ trì;

- Đ/c Nguyễn Tấn Bi - PGĐ Sở; Phòng QLNS tham dự.

Phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh  
Thứ 5 ngày 09/5/2019 8:00

Họp Hội đồng thẩm định giá đất

Thẩm định phương án giá đất trên địa bàn huyện ĐắK R’lấp; huyện ĐắK Mil; huyện Krông Nô.

 

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Đức, P.GĐ Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng, Chủ trì.

+ Đ/c Vũ Văn Thiện, P.CT Cục Thuế tỉnh - Thành viên;

+ Đ/c Trần Ngọc Lâm, P.GĐ Sở Xây dựng - Thành viên;

+ Đ/c Bùi Thanh Hà, P.GĐ Sở TN&MT - Thành viên;

+ Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp - Thành viên.

+ Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil - Thành viên.

+ Lãnh đạo UBND huyện Krông Nô - Thành viên.

+ Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá đất (do Sở Tài nguyên và Môi trường mời).
Phòng họp giao ban -Tầng 2 - Sở Tài chính