Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

Danh bạ điện thoại 

 

TT HỌ VÀ TÊN Số điện thoại  Địa chỉ Email công vụ Chức vụ Phòng/ban
01 Nguyễn Tấn Bi
02613.500.009  
bint.stc@daknong.gov.vn Giám đốc
  Ban Giám đốc
02 Nguyễn Ngọc Đức 02613.559.229 ducnn.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban Giám đốc
03 Phan Thị Hiếu 02613.708090 hieupt.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc
  Ban Giám đốc
04 Bùi Văn Đồng 02613.544.141 dongbv.stc@daknong.gov.vn Trưởng phòng
  Quản lý ngân sách
05 Lê Thị Thanh 02613.544.141 thanhlt.stc@daknong.gov.vn Phó phòng
Quản lý ngân sách
06 Phạm Thị Mai 02613.544.141 maipt.stc@daknong.gov.vn Phó phòng
Quản lý ngân sách
07 Nguyễn Viết Hòa 02613.544.141 hoanv.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên
Quản lý ngân sách
08 Hồ Văn Bộ   bohv.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên
Quản lý ngân sách
09 Trần Quốc Việt   viettq.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên
Quản lý ngân sách

10

Nguyễn Thị Kim Oanh   oanhntk.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách

11

Bùi Quang Nhu   nhubq.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách

12

Nguyễn Minh Tuấn   tuannm.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách

13

Nguyễn Thị Hảo   haont.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý Ngân sách

14

Nguyễn Thị Thanh Thúy   thuynt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách

15

Ngô Thị Nhựt   nhutnt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách

16

Nguyễn Đăng Công 02613.544.140 congnd.stc@daknong.gov.vn Trưởng phòng Tài chính Đầu tư
17 Lê Hồng Sơn 02613.544.140 sonlh.stc@daknong.gov.vn Phó phòng Tài chính Đầu tư
18 Phan Thị Mỹ Hằng 02613.544.140 hangptm.stc@daknong.gov.vn Phó phòng Tài chính Đầu tư
19 Trương Hải Vân   vanth.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
20 Nguyễn Thành Trung   trungnt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
21 Đinh Khắc Hải   haidk.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
22 Phùng Tuyên Quý   quypt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
23 Vũ Bá Quyền   quyenvb.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
24 Đoàn Xuân Định   dinhdx.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
25 Tăng Thượng Đặng   dangtt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
26 Thị Châm   chamt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính Đầu tư
27 Đinh Văn Hiển 02613.544.249 hiendv.stc@daknong.gov.vn Trưởng phòng QL Giá - Công sản và TCDN
28 Nguyễn Công Hồng 02613.544.249 hongnc.stc@daknong.gov.vn Phó phòng QL Giá - Công sản và TCDN
29 Nguyễn Văn Phương 02613.544.249 phuongnv.stc@daknong.gov.vn Phó phòng QL Giá - Công sản và TCDN
30 Hoàng Kim Môn 02613.544.249 monhk.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
31 Liễu Hoàng Phi Long   longlhp.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
32 Nguyễn Hữu Tài   tainh.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
33 Hoàng Thanh Tiền   tienht.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
34 Hoàng Thị Thủy   thuyht.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
35 Ngô Trường Thịnh   thinhnt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
36 Trương Thị Hà   hant.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên QL Giá - Công sản và TCDN
37 Dương Thị Quỳnh Mai 02613.544.512 maidtq.stc@daknong.gov.vn Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
38 Phạm Văn Quyền 02613.544.512 quyenpv.stc@daknong.gov.vn Phó chánh Thanh tra Thanh tra Sở
39 Trần Thị Thúy Hồng 02613.544.512 hongttt.stc@daknong.gov.vn Phó chánh Thanh tra Thanh tra Sở
40 Nguyễn Ngọc Tiền   tiennn.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
41 Lê Thị Bảo Liên   lienltb.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
42 Đặng Thị Thúy Hằng   hangdtt.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
43 Trần Thị Mỹ Duyên   duyenttm.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
44 Phạm Quốc Hiệp   hieppq.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
45 Huỳnh Thị Phương Thảo   thaohtp.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
46 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   hanhntm.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Thanh tra Sở
47 Phạm Văn Bảy 02613.544.142 baypv.stc@daknong.gov.vn Chánh Văn phòng Văn phòng Sở
48 Trần Thị Tuyết Hoa 02613.544.142 hoattt.stc@daknong.gov.vn Phó chánh Văn phòng Văn phòng Sở
49 Trần Minh Sơn 02613.544.142 sontm.stc@daknong.gov.vn Phó chánh Văn phòng Văn phòng Sở
50 Nguyễn Văn Lưu   luunv.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Văn phòng Sở
51 Nguyễn Thị Cẩm Hà   hantc.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Văn phòng Sở
52 Nguyễn Thị Hương Nhung   nhungnth.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Văn phòng Sở
53 Trần Thị Ánh Hồng 02613.544.142 stc@daknong.gov.vn Văn thư Văn phòng Sở
54 Võ Chí Thanh     Lái xe Văn phòng Sở
55 Nguyễn Thị Lệ Xuân     Nhân viên Văn phòng Sở
56 Nguyễn Hữu Thọ 02613.544.036   Bảo vệ Văn phòng Sở
57 Đỗ Minh Hiệp 02613.544.036   Bảo vệ Văn phòng Sở


    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp