Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Hoạt động của tccs đảng

Đắk Nông tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

 

 

Cụ thể hóa 27 thành 85 biểu hiện

 

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành nhiều quy định, quy chế để thể chế hóa, cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, tại Quy định số 09, Đắk Nông đã cụ thể hóa 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 85 biểu hiện để các cấp ủy, tổ chức đảng dễ nhận diện.

 

 

Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Qua quá trình thực hiện, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến thành những hành động, việc làm cụ thể. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phong cách ứng xử, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân được nâng lên.

 

 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43 để thực hiện trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành.

 

 

img_2866(1).jpg

 

Đắk Nông khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt Đề án 05, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tỉnh Đắk Nông. ảnh Phan Tân

 

 

Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tỉnh Đắk Nông. Sau hơn 3 năm thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng đã từng bước rút kinh nghiệm và cụ thể hóa để đề án phù hợp hơn với thực tế của cơ quan, địa phương nhằm mang lại những chuyển biến rõ nét trong nhận thức, việc làm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

 

 

Công việc thường xuyên

 

 

Để thực hiện một cách bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 21, Tỉnh ủy Đắk Nông tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra và phát sinh mới.

 

 

Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tỉnh tiếp tục tăng cường.

 

 

Đi đôi với đó, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây được coi là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị. Hằng năm, Đắk Nông lấy kết quả việc thực hiện là một trong những căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ. Trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.               

 

 

Nguồn https://baodaknong.vn/                   


Bản in