Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mua sắm tài sản côngThứ 6, Ngày 01/06/2018, 21:35

Hướng dẫn mua sắm tài sản công năm 2018

BPO - Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 2850/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 như sau:

Việc mua sắm xe ô tô:

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi công năng sử dụng xe ô tô, điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công theo quy định; trường hợp còn thiếu xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật....

Việc mua sắm tài sản công khác:

Việc mua sắm tài sản công được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng: Căn cứ quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xác định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải bảo đảm phù hợp với quy định việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. Trong trường hợp này, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có văn bản thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý được biết và gửi Kho bạc nhà nước nơi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý giao dịch để có cơ sở thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm.

Về việc mua sắm tập trung năm 2018: Không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với tài sản. Việc mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, cấp tỉnh và trách nhiệm kiểm soát chi, hồ sơ kiểm soát chi mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh gửi danh mục mua sắm tập trung tới kho bạc để thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng quy định.

Theo Bình Phước Online


Số lượt người xem: 38Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
1
5
6
8
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3