Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báoThứ 3, Ngày 25/09/2018, 08:15

báo cáo nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018

báo cáo nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018

 

 

Thc hin Thông tư s 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 ca B Tài chính v vic hướng dn xác định nhu cu, ngun và phương thc chi thc hin điu chnh mc lương cơ s theo Ngh định 72/2018/NĐ-CP và điu chnh tr cp hàng tháng đối vi cán bđã ngh vic theo Ngh định 88/2018/NĐ-CP.

             Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn v và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã như sau:

             1. Ch động s dng ngun ci cách tin lương năm 2018 theo quy định để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư 68/2018/TT-BTC (theo thứ tự ưu tiên: ngun ci cách tin lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyn sang năm 2018; số thu được để li thực hiện CCTL theo chế độ năm 2018; 10% tiết kim chi thường xuyên năm 2018 để tạo nguồn CCTL theo quy định; 50% tăng thu ngân sách địa phương; ).

             Trường hp, nhu cu kinh phí để thc hin chế độ theo Ngh định s 72/2018/NĐ-CP và Ngh định s 88/2018/NĐ-CP ln hơn ngun kinh phí ci cách tin lương theo quy định ti Thông tư 67/2017/TT-BTC, trong khi ch thm định b sung kinh phí, đơn v có văn bn gi cơ quan tài chính cùng cp để tng hp, trình cơ quan có thm quyn xem xét tm cp kinh phí thc hin. S kinh phí tm cp được gim tr khi cp có thm quyn b sung kinh phí thc hin chính thc.

             2. Các cơ quan, đơn v và U ban nhân dân các huyn, th xã căn cứ hướng dn tại Thông tư s 68/2018/TT-BTC báo cáo ngun và nhu cu thc hin điu chnh mc lương cơ s năm 2018 cụ thể như sau:

             - Đối với các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 30/9/2018, gm các biu s: 01, 02a/1, 02a/2, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2j, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 6.

             - Đối vi các huyn, th xã báo cáo Sở Tài chính trước ngày 05/10/2018 gm các biu s: 02a/1, 02a/2, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 4a, 4b, 5, 6.

             - Cơ quan Bo him xã hi phối hợp, xác nhn s liu biu 2d của các đơn vị, các huyện thị xã và tng hp s kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp toàn tnh gi S Tài chính trước ngày 05/10/2018.

             - S Ni v tng hp Danh sách các đối tượng và d toán kinh phí năm 2018 của toàn tỉnh đối với thc hin chính sách tinh gin biên chế (đã được B Ni v thm định) và ngh hưu trước tui; Cung cấp tình hình chi tiết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 từ năm 2016 đến tháng 07/2018 gửi Sở Tài chính trước ngày 05/10/2018.

             Đây là ni dung quan trng liên quan đến vic xác định qu lương năm 2018 và làm cơ s xây dng d toán năm 2019, do đó đề nghị các cơ quan, đơn v báo cáo đảm bảo thi gian và cht lượng. Nếu quá thi hn nêu trên, đơn v nào không gi báo cáo, S Tài chính sẽ tng hp, báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét, x lý theo quy định./.

Biểu mẫu báo cáo nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018

 


Số lượt người xem: 26Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
2
6
3
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3