Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báoThứ 4, Ngày 30/05/2018, 08:55

Thông báo V/v tổng hợp báo cáo số liệu và cung cấp hồ sơ cho Đoàn khảo sát kiểm toán nhà nước năm 2018

Kính gửi:

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Các Ban QLDA: Ban Quản lý DAĐT Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Ban Quản lý DAĐT Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đăk Nông; Ban Quản lý DA ĐT Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đăk Nông;

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk G’long, Đắk Song, Tuy Đức.

 

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-KTNN ngày 04/12/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về giao kế hoạch kiểm toán năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc KTNN.

Thực hiện Công văn số 196/KV XII-TH ngày 23/5/2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã được khảo sát kiểm toán năm 2018 (có danh sách kèm theo) rà soát, tổng hợp các số liệu và cung cấp hồ sơ, biểu mẫu theo đề cương khảo sát của Đoàn khảo sát kiểm toán nhà nước năm 2018 (đính kèm theo).

 Báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/6/2018 và gửi file về địa chỉ hộp thư qlns.stc@daknong.gov.vnquanlyngansachdaknong@gmail.com.

* Ghi chú: Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các đơn vị, lĩnh vực mà phòng mình quản lý, tổng hợp cung cấp các biểu số liệu có liên quan về Phòng Quản lý Ngân sách trước ngày 04/6/2018.

Nhận được Công văn này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã;                                                                    (Đã ký)

- Ban Gíam đốc;

- Các phòng, ban thuộc Sở;

- Lưu VT, NS (02-vh).

Tải toàn bộ Đề cương khảo sát và Công văn tại đây!

 


Số lượt người xem: 84Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Liên kết Website

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   0
   5
   1
   5
   6
   5
   4

   SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

   0
   0
   0
   0
   0
   0
   2